Πρόγραμμα Εργασίας O.Ε.Φ. 1ο Έτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
B.ii ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΘΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ – Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 30000 ευρώ
B.iv ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ) – Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 47600 ευρώ
Γ.iii ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ – Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 14800 ευρώ
Δ.iv ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 245700 ευρώ
Ε.i. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ – Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 125199 ευρώ
Ε.ii ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) – Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 33281 ευρώ
ΣΤ.i ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 10533 ευρώ
ΣΤ.ii ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (PORTAL) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 5000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 512113 ευρώ

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

Δραστηριότητα B.ii: Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης»
Σκοπός του Συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, το είδος, τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την κατηγορία των ελαιώνων τους (ξηρικές, ποτιστικές καλλιέργειες).

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποίηθηκε εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Λίπανσης (πλατφόρμα λογισμικού) και έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών λίπανσης. Επίσης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των αρμόδιων χρηστών της ΟΕΦ στην χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Δραστηριότητα Βiv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική Εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού- Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης) όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Το ΣΟΔ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πολλαπλή Συμμόρφωση κλπ).

Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης, για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε η λειτουργία και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων που αφορούν το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ).

Δραστηριότητα Γ.iii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς.
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κλαδέματος & επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος μετά από επεξεργασία
  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων λίπανσης-λήψη απαραίτητων μέτρων φυτοπροστασίας
Δραστηριότητα Δ.iv: Προμήθεια εξοπλισμού για τη παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού προκειμένου το χημικό εργαστήριο του Συνεταιρισμού να πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις του ελαιολάδου. Μέσω αυτού του εξοπλισμού θα μπορεί να εξασφαλιστεί ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου ελαιολάδου.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης η ΟΕΦ μέσω της εγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε τα παρακάτω: μία αυτόματη γραμμική ετικεταριστική μηχανή, μία μεταφορική ταινία ελαιοκάρπου, ένα αποφυλλωτήριο ταινίας, ένα αποφυλλωτήριο ελαιοκάρπου, ένα πλυντήριο ελαιοκάρπου και ένα λέβητα θερμού νερού

Δραστηριότητα Ε.i.: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου
Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή (υποχρεωτική η πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007)

Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, έλεγχο και υποστήριξη της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου Ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε προμήθεια, σχεδιασμός/παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή, καθώς και πιστοποίηση συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007 με διευρωπαϊκή συνεργασία.

Δραστηριότητα Ε.ii.: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων)
Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με το πρότυποHACCP/ISO 22000. Το σύστημα θα εφαρμοσθεί στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν 1 τυποποιητήριο ελαιολάδου και 1 ελαιουργείο.

To τυποποιητήριο ελαιολάδου και το ελαιουργείο θα αναβαθμίσουν στη πιστοποίησή του κατά ISO 22000/2005 προχωρώντας στην επικαιροποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που διατηρούνται, επεκτείνοντας τα, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της ιχνηλασιμότητας.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ποιότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή, καθώς και υλοποίηση και ετήσια πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας HACCP/ISO 22000, με διευρωπαϊκή συνεργασία.

Δραστηριότητα ΣΤ.i.: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος
Περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης των ενεργειών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων των έργων της ΟΕΦ στα πλαίσια της διαμόρφωσης και υλοποίησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των δράσεων Βiv, Γiii, Δi, Δiv, Εi, Εii που αφορούν στο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ΟΕΦ στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.
Δραστηριότητα ΣΤ.ii:Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων
Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί την ολοκλήρωση και δημόσια προβολή και προώθηση (ηλεκτρονικά) όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος.